Kontakt

ANTONA SK, s.r.o.
A. Hlinku 1091/28
091 01 Stropkov

IČO:
44950454
DIČ:
2022897228
e-mail:
info@antona.sk
korektúry:
korektury@antona.sk
faktúry:
faktury@antona.sk

Spoločnosť ANTONA SK, s.r.o., je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vo vložke 22067/P.

Bankové spojenie

Číslo účtu: 2627228104/1100
IBAN: SK29 1100 0000 0026 2722 8104
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Poštová adresa

Anton Andrejko

M. C. Sklodowskej 41
851 04 Bratislava

Mapa Slovenska